Šetrite si Váš čas, komunikujte s nami on-line cez e-mail  alebo WhatsApp  a požiadajte nás o:

  • RADY PRI VÝBERE VOZIDLA
  • CENOVÚ PONUKU
  • PONUKU FINANCOVANIA A POISTENIA
  • VÝKUP VÁŠHO SÚČASNÉHO VOZIDLA

GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov


Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať, a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najprehľadnejšie a praktické.

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese oou.ba@summit.sk alebo na adrese Tuhovská 9, 831 07 Bratislava.


1. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?


Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje vo svojom mene a na svoj účet je spoločnosť Summit Motors Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO 35915609, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 34419/B (ďalej len „SMB“). Na SMB sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej oou.ba@summit.sk alebo na adrese Tuhovská 9, 831 07 Bratislava.

SMB má tiež určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Na túto zodpovednú osobu sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne na e-mailovej adrese oou.ba@summit.sk.

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Voči nám, ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, môžete uplatňovať práva, o ktorých sa detailnejšie hovorí v samostatnom bode č. 10 – Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.


2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?


Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali a mohli plniť naše zákonné povinnosti, a tiež, aby sme chránili naše oprávnené záujmy, prípadne oprávnené záujmy tretích strán.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, ktorí využili naše služby, vrátane potenciálnych klientov, ktorí nás kontaktovali s požiadavkou o vytvorenie cenovej ponuky na naše tovary a služby. Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:


Základné identifikačné údaje ako napríklad:

-      meno a priezvisko

-      dátum narodenia

-      rodné číslo

-      adresa bydliska,

-      číslo preukazu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, vrátane Vašej fotografie)

-      podpis

-      ak podnikáte ako fyzická osoba - podnikateľ, ide aj o IČO a miesto podnikania

-      číslo vodičského preukazu


Kontaktné údaje:

-      meno a priezvisko

-      e-mail

-      telefónne číslo

-      kontaktná adresa


3. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?


SMB spracúva osobné údaje na právnom základe plnenia zmluvy, predzmluvného vzťahu, plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z aplikovateľnej právnej úpravy, resp. z dôvodu oprávnených záujmov SMB ako prevádzkovateľa:


Pre lepšie pochopenie, na aké účely Vaše osobné údaje používame, nasledujúca tabuľka znázorňuje prehľad kategórií osobných údajov, ktoré sú od Vás získavané ako aj v každom prípade s tým súvisiace:


•    účely, na ktoré majú byť osobné údaje spracúvané a právny základ pre spracúvanie;

•    prípadných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov;

•    dobu uchovávania alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby.


Osobný údaj:

Základné identifikačné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej zmluvy, pracujeme s nimi najmä pri rokovaní o uzavretí, zmene alebo spravovaní Vašej zmluvy, pri vytváraní cenových ponúk na tovar a služby. Osobné údaje sú spracúvané len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy.


Právny základ:

Zmluva


Príjemca alebo kategória príjemcov:

Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ správu Vašej zmluvy či poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú najmä: poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia tlačových a poštových služieb, advokátske kancelárie, spoločnosti poskytujúce poradenstvo, marketingové agentúry, vymáhacie agentúry, obchodní partneri. Príjemcami rovnako môžu byť prípadne orgány verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým SMB povinnosť sprístupniť osobné údaje vyplýva z osobitných predpisov. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené spoločnosti

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o. ako zástupcovi výrobcu automobilov továrenskej značky Ford v Slovenskej republike, ak je to nevyhnutné pre spracovanie Vašej požiadavky v súvislosti so zmluvným vzťahom. Na Vašu žiadosť môžu byť osobné údaje sprístupnené leasingovej spoločnosti a poisťovni, ktorú ste si vybrali za účelom vybavenia financovania vozidla a uzatvorenia poistky.


Doba uchovávania:

Po dobu trvania zmluvy, resp. po dobu potrebnú na uplatnenie práv a nárokov zo zmluvného vzťahu, prípadne na nevyhnutnú obranu, nie však dlhšie ako 10 rokov.


Osobný údaj:

Základné identifikačné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom prípravy ponuky a kontaktovania Vás vo vzťahu k dopytovanej službe či tovaru.Právny základ:

Predzmluvný vzťah


Príjemca alebo kategória príjemcov:

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené spoločnosti

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o. ako zástupcovi výrobcu automobilov továrenskej značky Ford v Slovenskej republike, ak je to nevyhnutné pre spracovanie Vašej požiadavky, resp. uzatvorenie zmluvného vzťahu.


Doba uchovávania:

Na základe uvedeného právneho základu sú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu trvania predzmluvných rokovaní, resp. do momentu uzatvorenia zmluvy a na obdobie nevyhnutné na uplatnenie prípadných nárokov, resp. obrany voči nárokom uplatneným.


Osobný údaj:

Základné identifikačné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zabezpečiť Vám odťahovú službu v prípade, že nás požiadate o odtiahnutie vozidla do SMB.


Právny základ:

Predzmluvný vzťah


Príjemca alebo kategória príjemcov:

Na poskytovanie tejto služby sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov.


Doba uchovávania:

Na základe uvedeného právneho základu sú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu trvania predzmluvných rokovaní, resp. do momentu uzatvorenia zmluvy a na obdobie nevyhnutné na uplatnenie prípadných nárokov, resp. obrany voči nárokom uplatneným.


Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Kontaktovať Vás za účelom pripomenutia termínu servisnej prehliadky, za účelom informovať Vás ohľadne stavu objednaného tovaru alebo príslušenstva a za účelom pripomenutia platnosti peňažnej poukážky, ktorú je možné využiť po dobu jej platnosti.


Právny základ:

Predzmluvný vzťah


Doba uchovávania:

-


Príjemca alebo kategória príjemcov:

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne za účelom pripomenutia servisnej prehliadky, informácie ohľadom stavu tovaru a príslušenstva a za účelom pripomenutia platnosti peňažnej poukážky.


Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zaradenia do výberového procesu na pracovnú pozíciu, o ktorú ste prejavili záujem zaslaním životopisu.


Právny základ:

Predzmluvný vzťah


Príjemca alebo kategória príjemcov:

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., ktoré pre SMB zabezpečuje personálnu agendu.


Doba uchovávania:

1 rok, ak ste nám na tento účel udelili Váš súhlas.


Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Kontaktovať Vás za účelom zisťovania spokojnosti s našimi ponúknutými tovarmi a službami.


Právny základ:

Oprávnený záujem


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-


Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne v bezprostrednej následnosti na Vašu návštevu a za účelom zisťovania spokojnosti s poskytnutými tovarmi a službami.


Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Osobné údaje spracúvame za účelom poskytnutia informácie o servisných akciách na vozidlá, ktoré ste si u nás zakúpili.


Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-


Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne za účelom poskytnutia informácie ohľadom servisnej akcie.


Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Osobné údaje spracúvame za účelom informovania majiteľov vybraných vozidiel o zvolávacej akcii a pozvania do servisu (bezpečnostná servisná akcia – zvolávacia akcia)


Právny základ:

Oprávnený záujem


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-


Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne za účelom vykonania bezpečnostnej servisnej akcie na Vašom vozidle.Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Osobné údaje spracúvame za účelom evidencie majiteľa vozidla, na ktorom sa vyskytla nezvyčajná porucha s možnosťou bezpečnostného rizika (white alert).


Právny základ:

Oprávnený záujem


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-


Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na účel evidencie vozidla, na ktorom sa vyskytla nezvyčajná porucha.


Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Osobné údaje spracúvame za účelom zisťovania spokojnosti návštevníkov vyjadrenej prostredníctvom nášho dotazníka. Spoločnosť si vyhradzuje právo  Vám ako poďakovanie zaslať reklamný predmet. Poskytnutie reklamného predmetu je nenárokovateľné.


Právny základ:

Oprávnený záujem


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-

Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na účel zisťovania Vašej spokojnosti a následného kontaktovania so spätnou väzbou.


Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia prípadnej sťažnosti / žiadosti, ktorú ste nám zaslali.


Právny základ:

Oprávnený záujem


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-


Doba uchovávania:

Do doby vybavenia Vašej sťažnosti / žiadosti a na obdobie nevyhnutné na uplatnenie prípadných nárokov, resp. obrany voči nárokom uplatneným.


Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Marketing - ponuka produktov a služieb spoločnosti SMB. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov alebo správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla, písomnou formou, či formou telefonického volania. Agenda marketingu tiež zahŕňa výskumy trhu a kontaktovanie zákazníkov pri príležitosti organizovania firemných akcií.


Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby


Príjemca alebo kategória príjemcov:

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené spoločnosti

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o. ako zástupcovi výrobcu automobilov továrenskej značky Ford v Slovenskej republike, na účely marketingových aktivít, pokiaľ ste k tomu udelili súhlas.


Doba uchovávania:

Udelený súhlas na marketingové účely, ak ste so SMB uzavreli zmluvu, trvá po dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu so spoločnosťou SMB a po dobu nasledujúcich 7 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte.


Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom kontaktovať Vás a pripomenúť Vám termíny nevyhnutné pre účely zabezpečenia riadnej prevádzky a bezpečnosti vozidla (napr. STK, EK, výmena rozvodov a pod.).


Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-


Doba uchovávania:

Udelený súhlas na tento účel, ak ste so SMB uzavreli zmluvu, trvá po dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu so spoločnosťou SMB a po dobu nasledujúcich 7 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte.


Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Vaše osobné údaje využívame výlučne za účelom kontaktovania Vás v súvislosti s Vami požadovanou testovacou jazdou, o ktorú ste prejavili záujem prostredníctvom našej webovej prezentácie.


Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-


Doba uchovávania:

Do doby vybavenia Vašej požiadavky.


Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Vaše osobné údaje využívame výlučne za účelom zaslania nášho katalógu, o ktorý ste prejavili záujem prostredníctvom našej webovej prezentácie.


Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-


Doba uchovávania:

Do doby vybavenia Vašej požiadavky.


Osobný údaj:

Základné identifikačné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností, napríklad v súvislosti s agendou na ekonomickom oddelení ohľadne spracúvania faktúr a pod. Súčasne môže k spracúvaniu na uvedenom právnom základe dochádzať napríklad v súvislosti s vystavením náhradných výrobných štítkov, riešením garančných opráv a pod.


Právny základ:

Aplikovateľná zákonná právna úprava


Príjemca alebo kategória príjemcov:

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené spoločnosti Summit Motors Slovakia, spol. s r.o. ako zástupcovi výrobcu automobilov továrenskej značky Ford v Slovenskej republike, ak je to nevyhnutné pre spracovanie Vašej požiadavky, plnenie zákonnej povinnosti, resp. ak je právnym základom poskytnutia oprávnený záujem. V takom prípade, pokiaľ sa jedná o plnenie zákonných povinností spoločnosti Summit Motors Slovakia, spol. s r.o. (napríklad v prípade požiadavky na vystavenie výrobného štítku vozidla a pod.), spracúva SMB Vaše osobné údaje ako sprostredkovateľ v mene a na účet Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.


Doba uchovávania:

Osobné údaje sú spracúvané po dobu upravenú v aplikovateľnej právnej úprave a po dobu zákonom stanovených archivačných lehôt, prípadne po dobu nevyhnutnú pre účely uplatnenia alebo obrany voči prípadne uplatneným nárokom.


Osobný údaj:

Kontaktné údaje v zmysle bodu 2. vyššie


Účel spracúvania:

Audatex  – program, v ktorom vytvárame kalkulácie pre poisťovne (meno majiteľa vozidla)


Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby/ splnomocnenie


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-


Doba uchovávania:

-


Osobný údaj:

Meno, priezvisko, adresa


Účel spracúvania:

Vystavenie poukážky pri oprave na B&P


Právny základ:

Oprávený záujem


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-


Doba uchovávania:

-


Osobný údaj:

Meno, priezvisko, adresa, č, občianskeho preukazu


Účel spracúvania:

Splnomocnenie na prepis vozidla z firmy na zákazníka


Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby/ splnomocnenie


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-


Doba uchovávania:

-


Osobný údaj:

Meno


Účel spracúvania:

Splnomocnenie, aby sme v mene zákazníka mohli riešiť PU s poisťovňou


Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby/ spolnomocnenie


Príjemca alebo kategória príjemcov:

-


Doba uchovávania:

-


Osobný údaj:

Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia


Účel spracúvania:

Poisťovne


Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby/ splnomocnenie


Príjemca alebo kategória príjemcov:

vodičský a technický preukaz, splnomocnenie posielame do poisťovne


Doba uchovávania:

-


Pokiaľ je spracúvanie údajov z predchádzajúcej tabuľky nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov nás ako prevádzkovateľa alebo tretej strany, tak nasledujúci zoznam Vám poskytne prehľad oprávnených záujmov, pre účely ktorých vykonávame spracúvanie osobných údajov my alebo tretia strana.


Osobný údaj:

Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail


Oprávnený záujem:

Kontaktovať Vás za účelom zisťovania spokojnosti s našimi ponúknutými tovarmi a službami, ktoré ste si u nás zakúpili.


Osobný údaj:

Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail


Oprávnený záujem:

Kontaktovať Vás za účelom vykonania bezpečnostnej servisnej akcie na Vašom vozidle.


Osobný údaj:

Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail


Oprávnený záujem:

Osobné údaje spracúvame za účelom evidencie majiteľa vozidla, na ktorom sa vyskytla nezvyčajná porucha s možnosťou bezpečnostného rizika.


Osobný údaj:

Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail


Oprávnený záujem:

Kontaktovať Vás za účelom spätnej väzby v súvislosti s Vašim vyjadreným názorom prostredníctvom dotazníka spokojnosti, ktorý ste vyplnili. Spoločnosť si vyhradzuje právo Vám ako poďakovanie zaslať reklamný predmet. Poskytnutie reklamného predmetu je nenárokovateľné.


Osobný údaj:

Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail


Oprávnený záujem:

Vybaviť sťažnosť, ktorú ste nám zaslali.


Osobný údaj:

Meno, priezvisko, adresa


Oprávnený záujem:

Oprávnený záujem tretej strany - Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., ktorým je kontrola predajných procesov a plnenia podmienok dílerskej zmluvy uzatvorenej s SMB. Pre tieto účely sú príjemcovi poskytované kópie faktúr, ktoré môžu obsahovať Vaše osobné údaje.


Osobný údaj:

Meno, priezvisko, adresa


Oprávnený záujem:

Kontaktovať Vás za účelom pripomenúť Vám blížiacu sa exspiráciu poukážky vystavenej v súvislosti s opravou na B&P


4. AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?


Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie rozsahu spracúvaných dát, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje pseudonymizujeme, resp. vymazávame z našich databáz a informačných systémov. V rámci SMB máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

Informácia o dobe uchovávania osobných údajov, resp. spôsobe, akým sa táto doba určí, vyplýva z tabuľky, ktorá je uvedená v bode č. 3 (oddiel Doba uchovávania).


5. ODKIAĽ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME?

Osobné údaje získavame:

-      priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy

-      priamo od Vás pri vytváraní cenových ponúk na tovar a služby (predzmluvný vzťah)

-      priamo od Vás v súvislosti s udelením Vášho súhlasu napríklad v súvislosti s marketingovými kampaňami a pod.

-      priamo od Vás na základe uchádzania sa o voľné pracovné miesto v spoločnosti

-      priamo od Vás, keď nás kontaktujete z nejakého dôvodu, napr. sťažnosti, pozitívne spätné väzby, a pod.

-      od iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy (poškodenej osoby, orgány verejnej moci a pod.) alebo ak to vyžadujú právne predpisy


6. SOM POVINNÝ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNÚŤ?

SMB ako prevádzkovateľ je povinný Vás informovať:

•    či sa poskytovanie údajov vyžaduje na základe zákona alebo zmluvy, alebo sa vyžaduje pre uzavretie zmluvy;

•    či ste povinný poskytnúť údaje; a

•    aký možný dôsledok by nastal v prípade neposkytnutia údajov.


Uvedené informácie si dovoľujeme zosumarizovať nasledovne:

Pokiaľ je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva alebo predzmluvný vzťah, poskytnutie osobných údajov v rozsahu v zmysle tabuľky, ktorá je uvedená v bode č. 3, je vždy nevyhnutné pre uzavretie zmluvy. Uvedené osobné údaje síce nie ste povinný poskytnúť, avšak v takom prípade nemôže SMB vstúpiť s Vami do zmluvného vzťahu. Obdobné platí vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným na základe aplikovateľnej právnej úpravy, ktoré síce nie ste povinný poskytnúť, avšak v takom prípade SMB nemôže Vašu požiadavku spracovať.


Vo vzťahu k marketingovým aktivitám platí, že poskytnutie údajov nie je vyžadované zmluvou ani na základe zákona. Uvedené osobné údaje nie ste povinný poskytnúť, v takom prípade Vás SMB, žiaľ, nebude môcť informovať o ponukách, z ktorých by ste mohli benefitovať.


Pokiaľ na nás adresujete svoju požiadavku na zaslanie katalógu alebo objednávku testovacej jazdy, platí, že poskytnutie údajov nie je vyžadované zmluvou ani na základe zákona. Uvedené osobné údaje nie ste povinný poskytnúť, v takom prípade však SMB nemôže Vašu požiadavku spracovať.


7. PLÁNUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠAŤ DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII?

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť spracúvané osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.


8. AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať vybrané alebo žiadne ponuky produktov a služieb SMB. Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.


Akým spôsobom môžem súhlas odvolať?


Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, je možné zaslať písomne alebo elektronicky prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie (prosím, nezabudnite Vami podané písomné odvolanie podpísať):


-      Písomným vyhlásením zaslaným na korešpondenčnú adresu spoločnosti Summit Motors Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava.

-      Písomným vyhlásením podaným osobne na adrese spoločnosti Summit Motors Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava.

-      Emailom na adrese: oou.ba@summit.sk


9. POUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie osobných údajov v nižšie uvedenej podobe. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér a pod.


Profilovanie používame pre dokonalejšie a rýchlejšie poskytovanie našich služieb, a to v súvislosti s rôznymi direct marketingovými ponukami, ak ste nám k takémuto spracúvaniu osobných údajov dali súhlas. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok a preferencií. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb, o ktorých predpokladáme, že by mohli byť pre Vás zaujímavé, napríklad nasledovne:


Účel profilovania – sezónne ponuky na pneumatiky u vozidiel kúpených od SMB vo vybranom období, ponuka nových špecifických technických riešení a vylepšení/doplnkov a nových modelov vozidiel pre cielenú skupinu vozidiel továrenskej značky Ford, pozvanie na marketingové akcie spoločnosti pre cielenú skupinu zákazníkov značky Ford.


10. POUŽÍVANIE COOKIES

Cookies používame len s Vašim súhlasom. Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude pre Vás zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.


11. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:


Právo na prístup k osobným údajom


Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a v akom rozsahu. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.


Právo na opravu


Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme.


Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)


V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad SMB môže mať povinnosť, či oprávnený záujem prevažujúci nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.


Právo na obmedzenie spracúvania


Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.


Právo na prenosnosť údajov


Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.


Právo namietať


Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.


Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.


Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov


Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webová adresa https://dataprotection.gov.sk/uoou/.


12. KDE MÔŽETE PRÁVA UPLATNIŤ A JE ICH UPLATNENIE SPOPLATNENÉ?

Jednotlivé práva môžete uplatniť e-mailom na adresu oou.ba@summit.sk alebo písomne do sídla, či na korešpondenčnú adresu spoločnosti Summit Motors Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava.


Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.


Za ako dlho môžem očakávať odpoveď od SMB?


Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.


13. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, poskytovatelia IT služieb, asistenčné spoločnosti, poisťovací sprostredkovatelia.


Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.


Informácia o tom, kto konkrétne môže mať prístup k Vašim osobným údajom vyplýva z tabuľky, ktorá je uvedená v bode č. 3 (oddiel Príjemcovia alebo kategórie príjemcov).


14. KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese oou.ba@summit.sk alebo písomne na adrese Summit Motors Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava.


V Bratislave 1.10.2018


Ing. Miroslav Tikl, konateľ